Dansk

Stjerner (bh.klassen):

Dansk indgår i hverdagen hele året rundt. Intensivt arbejde efter efterårsferien og frem til jul

Det talte sprog:

- Morgenmøde hver dag (ordstyrer, fokus på præcise kollektive beskeder).
- Oplæsning af historier i forskellige genrer, samt genfortælling (eks eventyr).
- Fokus på trivsel (kommunikere følelser, konflikthåndtering).
- Løbende og direkte tilbagemelding om brug og forståelse af sproget.

Det skrevne sprog – læse og skrive:

- ”Fri tekst" (egne historier), der fremlægges og gives respons på. I Stjernerne er det i form af: postkort, ”familie/hjem-bog”, ”fortællefisk” (fortællestruktur), løgnehistorier, fortællekort, egne tegneserier, eventyrtema, vittigheder, anmeldelser, ”en sand historie”.

- Grundigt bogstavkendskab og begynderlæsning: Sif og Ulf-eventyret, bogstavsposer, bogstavslot, ”Daglig dosis”- bogstavbog, ABC-sange, CL-struktur, skrivedans. Rim, remser, rytmik.

Løbende evaluering gennem ugens ”Stjernepost” på intra og elevernes ”blæremappe”.

Sprog, litteratur, kommunikation:

Gennem forskellige emner (”her er jeg - hvem er du?”, krop/sundhed, forår/grøn skole, trivsel) er vi blevet opmærksomme på forskelligt sprogbrug og forskellige kommunikationsformer, afhængig af emnet.
Genreoplæsning.
Rim og remser.
Billedkunst.

Udviklingspunkter:

Generelt har eleverne et meget fint fundament til det videre arbejde grundskolen.
Vi vil gerne arbejde grundigere med finmotorik og korrekt bogstavskrivning (skrivevejen).
 

Dansk i grundskolen: (1. til 6.klasse):

Grundskolegrupperne har forskellige indgangsvinkler til faget dansk. Der bruges ikke nødvendigvis de samme bøger i hver gruppe. Med udgangspunkt i den enkelte elev, og dennes motivation og interesse, arbejdes der med elevens næste udviklingstrin.

Eleverne arbejder dels individuelt, dels i fællesskab i større eller mindre grupper. Mere eller mindre grad af lærerstyring.

Det talte sprog:

- Fællesmøder (fx morgenmøde) i større eller mindre grupper.
- Fremlæggelser af bl.a. emner.
- Oplæsning i større eller mindre grupper.
- Diskussion/debat om en bog, gruppen har læst.
- Interviews.
Løbende evaluering gennem samtaler i gruppen eller individuelt.
- T
ilbagemeldinger/respons på andre elevers fremlæggelser.

Det skrevne sprog – læse og skrive:

Individuelt:
- ”Fri tekst” og ”Kongeørn” (samling af elevernes bedste tekster)
- Skrive forskellige genrer og fagtekster.
- Arbejde i danskbøger/mapper/hæfter (skriveøvelser, ”Ballonskib”, ”Mango”, ”Min x danskbog”, egenproduceret materiale m.fl.)
- Læse bøger, frivilligt og obligatorisk.
- Lave boganmeldelser.
- Skrive til forskellige målgrupper - på intra, i avisform o.a.
- Artikelskrivning til fælles avis.
- Individuelle emnearbejder - fagtekster.
- Læse faglitteratur i forbindelse med emnearbejde.
- Fremlæggelser.
- Logbogsskrivning. 

Det skrevne sprog - fælles arbejde:

- Kurser i fx grammatik, læsekursus, skrivekursus, faglig læsning og boganmeldelser.
- De store læser/staver med de små (”Storehjælper”/”lillehjælper”)
- Læringsspil.
- Diktat.
- Avisemne.
- Processkrivning.
- Fælles emnearbejde - arbejde med fagtekster.

Sprog, litteratur, kommunikation:

- Nyhedsbreve 
- Trivselsgrupper
- Storyline forløb.
- PowerPoint. Avis.
- Læsning af forskellige genrer.
- Fremlæggelser af emne.
- Tekstskrivning – fagligt og skønlitterært.

Udviklingspunkter:

Grundskolen ønsker at støtte ”lille-hjælper” /”store-hjælper” funktionen, således at deres funktion kan udnyttes optimalt. Vi ønsker flere ”dansk-værksteder”, også på tværs af grupperne, hvor der kan gås i dybden med et særligt tema, eks billedanalyse eller grammatikkursus.
Generelt er eleverne dygtige, især til det talte sprog.
Vandgruppen ønsker en ensretning af undervisningen i grundskolen mht hvilke danskemner de har været omkring. Vandgruppen ønsker et bedre grammatisk fundament.

Vandgruppen (7. til 9. klasse):

Undervisningen foregår i klasserne og i fællestid, samt til daglige morgenmøder.

Det talte sprog:

Morgenmøde: Foredrag. Retorik. Morgenmødeoplæg. Ordstyrerfunktion.

Det skrevne sprog – skrive:

Gennemgang af forskellige tekster/genre (brug af ”Vild med dansk”). Rapport. Avis (avisuge). Skønlitteratur. Hjemmesider. Retstavning. Grammatik. Års-og projektopgave.

Det talte sprog – læse:

Hurtiglæsning. Kontekstuel læsning. Skærmlæsning. Informationslæsning.
Forskellige læsestrategier.

Sprog, litteratur, kommunikation:

Genrekendskab. Litteraturhistorie. Analysekendskab. Kommunikationsmodeller. Sprog og sprogbrug. Grammatik. Oplæsning og oplæsningsstrategier. Ordklasser og sætninger.

Medier: Film. Reklamer. Musikvideoer. Sociale netværk. Billedkunst. Drama. Hjemmesider.

Læringsspil og teater: Handlekompetencer. Dramatisering. Gruppearbejde. Sammenhæng og helhedstænkning. Tværfaglig tankegang. Fantasi og indlevelse.

Udviklingspunkt:

Vi ønsker at udnytte al det gode børnene har lært i grundskolen (eks ”Fri Tekst”) og inddrage det mere optimalt i undervisningen


(2012)

Næste evaluering: forår 2018.

 

Engelsk i grundskolen (1.-6.kl.)

Fagets placering og organisering:

Vi tilbyder engelsk fra 3. klasse (2 lektioner ugentligt) og i 4.-6. klasse (3 ½ lektion ugentligt). De 4 engelsklærere har i de sidste par år delt sig således, at 2 lærere underviser 3.-4.kl. og 2 andre lærere i 5.-6. kl. Undervisningen er klassedelt.

Både lærere og elever er glade for lærerskiftet halvvejs. Lærerne kan fordybe sig i enten begynderengelsk eller engelsk for de lettere øvede, mens eleverne får glæde af flere læreres kompetencer og personlighed.

Supplerende kan oplyses, at vi benytter os en del af Cooperative Learning-strukturer i undervisningen, hvor eleverne aktiveres i langt højere grad end ved traditionel tavleundervisning.

 

Indhold:

- læs mere her

 

Materialer :

I grundskolen benytter vi grundbøgerne ”Speak Out!” og ”Build Up” fra Alinea, ”Muzzy in Gondoland” dvd og undervisningsmateriale, arbejdsbøgerne ”Let´s Do It” og ”Break”. Dertil kommer div. film og i stigende grad egenproducerede undervisningsmaterialer og websider.
Vi er glade for vores materialer, som vi løbende fornyer.
 

Fokus til næste evaluering – forår 2018 :

- at få integreret flere digitale undervisningsmidler
- at få indarbejdet vores nye smartboards i undervisningen
- at få skabt nye og flere internationale kontakter – pennevenner, udveksling af materialer m.m.

Tysk

Eleverne modtager tysk undervisning i 7.-8.-9. klassetrin. Der har været en løbende evaluering af faget tysk. Her er evalueringen sat i punktform udfra vores undervisningsplan:

Kommunikative færdigheder:

CL strukturer (eks: Byt/Quiz, Flashcards, Rollespil)
Lytte/læseprøve i 7. klassetrin
Lytte/læseprøve i 9. klassetrin (folkeskolens afgangseksamen og forberedelse til denne)
Tale så meget tysk som muligt i timerne.

Dette giver direkte tilbagemelding om brug og forståelse af sproget.

Sprog og sprogbrug:

Systematisk grammatiktræning fra 8. klassetrin.
Brug af  ”Prøve-prøver” i 9. klassetrin.
Eleverne retter hinandens opgaver
Lærerens rettelser med kommentarer
Samtaler om resultater i klassen, i grupper og individuelt.

Sprogtilegnelse:

Evalueringsopgaver i 7. klasse
8. og 9. klassetrin skriver stile og tekster.
Retter hinandens tekster med lærerens anvisning.
Brug af ordbøger.
Brug af CL struktur (læsestrategi)
Brug af mundtlige og skriftlige fremlæggelser.
Træner eleverne i af blive forstået, få tilbagemelding, prøve sig frem.

Kultur/samfund:

Vi har arbejdet med forskellige emner: f.eks. Berlin, musik, geografi, kunst, litteratur, mad m.m., gennem fremlæggelser, quiz, udstillinger m.m., som eleverne har fået tilbagemeldinger på.

Vi vurderer, at tyskundervisningen lever op til vores undervisningsplan.

(2012)

Næste evaluering: forår 2018