Evaluering af skolens undervisning

Flere gange årligt evaluerer vi skolens undervisning - i lærergruppen, med eleverne og med forældrene. 

Vi evaluerer fag som helhed, enkelte undervisningsforløb og elevernes udbytte af undervisningen. Allerede i  børnehaveklassen begynder vi at arbejde med børnenes evaluering af deres arbejde og skoletid.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi evaluerer.

Læs også mere om evaluering af skolens samlede undervisning

I lærergruppen

Evaluering af undervisningen foregår i hverdagen på flere planer :
 
* I hele lærergruppen
* I de enkelte teams (børnehaveklasse, grundskole og overbygning)
* Mellem lærere, børn og forældre

Vi evaluerer desuden skolens samlede undervisning - de enkelte fag og obligatoriske emner.
 
Evaluering i lærergruppen og de enkelte teams :

*Skemaweekend (marts/april):
Hele lærergruppen evaluerer det forgangne skoleårs struktur, timetal m.m. for derved at kunne optimere og fastlægge de overordnede rammer for det efterfølgende skoleår.
Lærerne lægger et resume af skemaweekenden på skolens intranet.
 
*Sommerugen (ultimo juni):
Hele lærergruppen evaluerer det forgangne skoleår med fokus på det faglige og sociale indhold – på de enkelte fag, fælles projekter eksempelvis årstema, fokuspunkter for næste skoleår m.v.
Vi evaluerer vores årsplaner i de enkelte teams.
På baggrund af evalueringerne planlægger vi i fællesskab hovedlinierne for det kommende skoleår.
Lærerne lægger et resume af sommerugen på skolens intranet.
 
*Teammøder (5-6 gange årligt) :
Evaluering af de enkelte fag, projekter, undervisningsmaterialer og -forløb.
 
*Ugentlige lærermøder :
Evaluering af projekter og forløb på tværs af flere grupper, f.eks. idrætsdage, juleværksteder, emneuger o.lign. 
  
*Plandage  (4 gange årligt) : 
Pædagogisk og personalemæssig evaluering og udvikling.
Planlægning og evaluering af større fælles projekter og fokuspunkter, f.eks. konfliktmægling og visioner.
Referater af plandagene samles af lærernes pædagogiske ledelse.
Den enkelte lærer evalueres ca. hvert 3. år – fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt. Her tages internt referat af personaleledelsen.
 


 

I børnehaveklassen

Allerede fra skolestarten indgår nogle evaluerende elementer i børnenes daglige arbejde:

Mundtligt:
”Ugen der gik” - fællestegning og snak (kopi af tegning kommer med hjem).
"En god, en dårlig" - snak hvor man vender oplevelserne fra ugen der gik.
Fremlæggelser af små emner, projekter og forløb.
 
Skriftligt:
Tegneserie
Fælles produktion af en lejrtursbog
"Blæremappe" (portefølje)
Udvikling af standpunkt
”Ugen der gik”
 
Socialt:
Hele børnegruppen arbejder med "Trin for Trin" (ugens fokus)
 
Hver uge modtager børn og forældre ”Stjerneposten” med en grundig gennemgang af ugen der er gået og hvad der skal ske i den kommende uge. Både lærere og børn bidrager til nyhedsbrevet.
Desuden har vi i børnehaveklassen :
-halvårlige skole/hjem-samtaler
-overleveringsmøde (fra Stjerner til grundskolegrupperne)
-3 årlige forældremøder med fremlæggelse af halvårsplan

I 1.-6.klasse

Kravene til børnenes selvevaluering stiger med alderen. I 1.-6.kl. arbejder vi med :
 
- dagligt morgenmøde og eftermiddagsmøde i de enkelte grupper med fokus på gruppens trivsel, fælles dagligdag og sociale liv. Børnene er ordstyrere på skift.
 
- skriftlig evaluering: Individuel evaluering, fagligt og socialt. Børnene kan skrive om ”ugen der gik”, evaluere konkrete undervisningsforløb, værksteder o.lign. 
 
- portefølje (elevproduktsamling)
 
-evaluering af enkelte timer og forløb – mundtligt og/eller skriftligt, brug af div. evalueringsværktøjer fx målcirkler
 
- fremlæggelser af emner, tekster m.m. : Feedback fra børn og lærere, samt selvevaluering. Fremlæggelser og konstruktiv feedback er væsentlige elementer i vores pædagogik og anvendes i stort set alle fag hele skoleforløbet igennem.
 
- skole/hjem samtaler 
 
- gruppesamtaler mellem lærere & børn, med fokus på trivsel, gruppens sociale liv og faglighed
 
- lærer-/elevaftaler og -planer, egen skemalægning og periodeplaner
 
- faglige tests : Obligatorisk læsetest SL1/SL2 i 1. og 2. klasse, samt brug af div. tests, diktater o.lign. 
 
 

 

I 7.-9.klasse

I overbygningen fortsættes og udvides evalueringsarbejdet.

Elevevaluering:
Elevsamtaler (lærer og elev, ca. en gang årligt - flere hvis nødvendigt)
Skole-hjemsamtaler (lærer, elev og forældre - to gange årligt)
Portefølje (elevproduktsamling)
Uddannelsesplaner
Praktikrapporter
Gruppesamtaler (evaluering af sociale kompetencer)
 
Faglig evaluering:
Termins- og afsluttende prøver
Skole-hjemsamtaler
Portefølje (elevproduktsamling)
Evaluering af afleveringer (med skriftlig og/eller mundtlig kommentar fra læreren)
Skriftlig tilbagemelding på årsopgave / projektopgave
Individuelle skriftlige udtalelser fra faglærere (op til skole-hjemsamtaler, efter endt tyskforløb og idrætsundervisning)
Evalueringsskema
 
Evaluering af undervisningen / fællesevaluering:
Mundtlig evaluering af projektforløb / projektopgavefremlæggelse, faglige forløb, foredrag, Vandgruppens fælles lejrtur m.v.
Gruppesamtaler (evaluering af sociale kompetencer og indbyrdes relationer)