Uddannelse & job

Friskole lilleskole privatskole København Valby uddannelse erhverv

Uddannelse & job

Generelt om emnet

Uddannelse & job er et af de obligatoriske emner fra 0.-9.klasse. Der er ikke tillagt et vist timetal, men faget indgår dels i den almindelige undervisning, dels som særlige forløb.

Vi tilslutter os fagets formål som beskrevet i læseplanen:

"Eleven skal på den ene side opnå en høj grad af kendskab til egne interesser og personlige forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og på den anden side opnå forståelse for, at uddannelsen er et middel til at nå et fremtidigt erhvervs- og beskæftigelsesmål."

Hvordan emnet varetages på Trekronergade Freinetskole

Bh.kl. - 6. kl.

En stor del af vores undervisning i grundskolen sker ved hjælp af projektundervisning. Elever arbejder gennem alle årene med forskellige emner taget ud fra deres daglige liv og nærmiljø. Disse emner skal fremlægges på forskellig vis.

Her træner eleverne bl.a.

  • at anvende forskellige former for informationssøgning og kunne gengive disse
  • at fortælle om egne drømme og forventninger 
  • at beskrive egne styrkesider og interesser
  • at kunne træffe valg
  • at fortælle om dagliglivet: familie, kønsroller, erhverv
  • at diskutere livskvalitet og værdier
  • at beskrive forskellige jobs
  • at beskrive sammenhæng mellem skolegang, uddannelse og erhverv
  • at give eksempler på det internationale samspil
  • at diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, bl. a. omkring køns- og kulturforskelle

I løbet af et skoleår har vores elever fire plandage, hvor forældrene varetager undervisningen. Her er det muligt, at forældrene viser børnene deres arbejdsplads m.m. Forældre kan også være gæstelærere og fortælle om deres erhvervsliv.

Eleverne inddrages ligeledes i fremstillingen af vores undervisningsmiljørapporter. Desuden arbejder vi målrettet med konfliktløsning eleverne imellem, hvor bl.a. problemløsning og hensigtsmæssig kommunikation står i centrum.

7. - 9.klasse

I vores overbygning har vi tilsvarende tværfaglige forløb, hvor de ovennævnte færdigheder bliver finpudset og trænet.

Eleverne bliver introduceret for uddannelsessystemet, arbejdsmarkedsforhold, udviklingstendenser på erhvervsområdet og meget mere.

Der arbejdes med valgprocesser og konsekvenser af valg - også for uddannelse og erhverv.

I 8. og 9. klasse inviterer vores UU-vejleder til personlige samtaler, underviser eleverne og afholder forældreaftener med henblik på at støtte op om det bedste valg for den enkelte elev.

I 9. klasse hjælper UU-vejlederen med at skrive den endelige uddannelsesplan. I 9. klasse får eleverne muligheden for at besøge den årlige uu-messe for at orientere sig om uddannelsesmuligheder. I 9. klasse er der ligeledes sat tid af, til at skolens vejleder har mulighed for individuelle samtaler med eleverne, da han/hun ofte kender eleverne bedre end UU-vejlederen.

På alle tre årgange gennemfører vi en erhvervspraktik på en uge hvert år. Eleverne skal selv finde en praktikplads og skrive en ansøgning, hvis nødvendigt. Selvfølgelig yder skolen den støtte, som kan vise sig nødvendig. Praktikpladsen skal være forskellig fra år til år.

Efter den gennemførte praktik skriver eleverne en rapport, som skal indeholde et afsnit om deres og praktikpladsens forventninger, deres oplevelser under praktikken, en personlig konklusion samt informationer om uddannelsen til det erhverv, de har været i praktik som.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for emnet. 

 

Evaluering

Et vigtigt evalueringsredskab er den ovennævnte praktikrapport. Her skal eleverne forholde sig til deres valg, deres oplevelse af den virkelige verden på arbejdsmarkedet og drage konsekvenserne af det.

Et andet redskab er de personlige samtaler og omstændighederne omkring uddannelsesvalg. Kan eleven træffe et hensigtsmæssigt valg ud fra sig selv, sine egne styrkesider og svagheder, interesser og arbejdsmarkedets udviklingstendenser?