Tysk

Sprogrejse lilleskole freinet privatskole Valby tysk

Tysk 6.-9.kl.

Generelt om faget

Fagformål 

"Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv med- virken skal elevernes lyst til at bruge sproget person- ligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og inter- kulturelle forståelse". 

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Eleverne modtager undervisning i faget tysk på de enkelte klassetrin.Vi bestræber os på at størstedelen af undervisningen fra start foregår på tysk, der naturligvis modereres efter niveau og årgang. 

I løbet af  overbygningen afholder vi tre "Tyske Dage", hvor eleverne arbejder aldersintegreret fra 7. - 9. klasse. Fokus kan være den sproglige eller også kulturelle side af Tyskland. Som eksempler kan nævnes ”Ein Fernsehabend beim Kanal Freinet” – Et storyline – forløb ”Eine einsame Insel” - ”Deutschland : Literatur, Kunst, Musik und Humor”

I det følgende uddybes, hvad der arbejdes med og vægtes på den enkelte årgang samt hvilke særlige aktiviteter der finder sted.

Tysk i 6.klasse 

Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum, og der vælges aktiviteter, som udvikler elevernes selvstændige anvendelse af fremmedsproget. Der bliver lagt vægt på praktisk-musiske udtryksformer; Billedlige, musiske, kropslige agerende og konkret orienterede aktiviteter, hvor sproget ”leges ind”. Eleverne skal bruge sanserne, for på denne måde at gøre undervisningen mere levende, motiverende og udbytterig. Sprog og handling knyttes sammen. Elevernes selvtillid prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og præcision (det er naturligt at lave fejl). Det vigtigste mål i tyskundervisningen på begynderniveau er, at lære eleverne at tale og forstå mest muligt, få lidt kendskab til grammatik, lære om forholdene i tysktalende lande og bevare lysten til at lære endnu mere. Et par gange om året til morgensang i salen for 0. - 6. klasse, forbereder klassen et lille event, hvor humor er vigtig og en bærende del. Her får de mulighed for, at vise deres grundskolegrupper, hvad der sker, og rører sig i faget tysk.

Tysk i 7. og 8. klasse

Sprog og handling knyttes sammen. Det vigtigste mål i tyskundervisningen på begynderniveau er, at lære eleverne at tale og forstå mest muligt, få mere kendskab til grammatik, lære om forholdene i tysktalende lande og bevare lysten til at lære endnu mere. Eleverne er nu ikke længere nybegyndere i deres andet fremmedsprog, de har erfaringer at bygge videre på. Fortsat at opmuntre eleverne til at blive ved med at gætte løs, bruge sproget så meget som muligt, og at vi kan lære af vores fejl. Derudover skal vi blive ved med at udnytte de erfaringer, som eleverne også har med sig fra både dansk og engelsk og drage paralleller mellem sprogene. 

Sprogrejse

I 8. klasse tager eleverne på en sprogrejse med fokus på enten engelsk eller tysk. Rejsemålet vælges ud fra en demokratisk proces, og eleverne skriver selv en rejseansøgning, der skal godkendes af skolens rejseudvalg. I rejseansøgningen beskriver eleverne rejsens formål, aktiviteter på rejsen samt forventet læringsudbytte. I perioden op til rejsen arbejder eleverne målrettet med værtslandets historiske og kulturelle forhold, og får trænet deres mundtlighed i de kultur- og sprogmøder der opstår på rejsen. Eleverne dokumenterer løbende rejsen på en dertil oprettet hjemmeside, hvor forældre og resten af skolen kan kigge med.

Tysk 9. klasse

Det sidste år af det fireårige tyskforløb afsluttes med en eventuel mundtlig eller skriftlig prøve (prøvefag til udtræk). Derfor vil en stor del af undervisningen sigte mod at blive klar til prøven. Men samtidig er det vigtigt at bibeholde lysten til at lære tysk, glæden ved at kommunikere og tilliden til egne evner vha. sproglege, rollespil, dialoger mm.

Der arbejdes ud fra, typisk 4-5, overordnede temaer. Klassen gør sig individuelt overvejelser over, hvilket underemne de til hvert tema vil skrive disposition til.

Der vil i årets løb være fire store afleveringer, som er tydelige og for øje i årsplanen. Det er vigtigt, at der bliver sat tid af hjemme, til at forberede den både skriftlige og mundtlige præsentation. Fremlæggelsen øves så vidt mulig udenad med støtte fra dispositionen.

Vi arbejder i klassen med sange og fælles tekster, i grupper sammensat ud fra CL-principper: I par, teams på fire og individuelt. Da eleverne skal øve sig på mundtlig fremstilling, bliver der øvelser i at holde oplæg af forskellig længde. Vi arbejder procesorienteret med det skriftlige.

Eleven arbejder både i makkerpar og selvstændigt til fremlæggelser af dispositioner i klassen. Der vil være klassefeedback og individuel feedback fra læreren. Det skal ses som en progression i deres eget arbejde, hvor denne i hver opgave intensiveres.

Skal eleverne op i tysk til prøven, vil de have fire skriftlige og mundtlige arbejder at vælge imellem, som de med evaluering og feedback kan optimere og skrædersy til temaet.

 

Delmål- slutmål 

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

 

 

Evaluering 
Med vores indgående kendskab til den enkelte elevs evner og niveau foretages en løbende evaluering gennem personlige samtaler, fremlæggelser, logbog, selvevaluering samt samtaler med forældre og elev for at sikre, at eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen. 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve.