Tilsyn og tilsynserklæringer

Tilsynet med en fri grundskole skal sikre, "at undervisningen på skolen står mål med undervisningen der tilbydes i folkeskolen".
Dette tilsyn påhviler forældrekredsen.
Forældre, der vælger at lade deres børn indskrive i en fri grundskole, påtager sig et ansvar for deres børns skolegang som følge af pligten for forældrekredsen til at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.
Forældrekredsens tilsyn omfatter udover den almindelige virksomhed, herunder undervisningen, også om skolens normer for samværet mellem børnene indbyrdes og mellem lærere og børnene følges.

Desuden skal der føres tilsyn med undervisningen af en ekstern, certificeret tilsynsførende, som hvert år udarbejder en tilsynsrapport. 
Skolens tilsynsførende er Marianne Spanggaard, valgt på generalforsamlingen i marts 2018.

Læs de seneste tilsynserklæringer her:

- skoleåret 2021-2022 (Marianne Spanggaard)
-
skoleåret 2020-2021 (Marianne Spanggaard)
- skoleåret 2019-2020 (Marianne Spanggaard)
- skoleåret 2018-19 (Marianne Spanggaard)
- skoleåret 2017-18 (Erik Sigsgaard)
- skoleåret 2017-18 (Marianne Spanggaard)
 

 

 

 

 

Forældrenes interne tilsyn

Det interne forældretilsyn varetages ved at forældrene deltager i skolens almindelige liv. 
Det sker f.eks. gennem deltagelse i forældremøder, samtaler, besøg på skolen i undervisningstiden, deltagelse i debatmøder o.lign.

Skolen skal sikre, at forældrene har rimelig indsigt i undervisningen - gennem årsplaner, nyhedsbreve, elevprodukter, samtaler o.lign.
I overbygningen skal læseplaner eller tilsvarende være tilgængelige for forældrene på intra.

Der skal på forældremøderne sikres tid til at behandle emner i tilknytning til tilsynspligten, der med fordel kan klares her.

Herudover skal den samlede forældrekreds varetage tilsyn med de mere generelle forhold på skolen. 

 

Det eksterne tilsyn

Forældrekredsen vælger på skolens generalforsamling den eksterne tilsynsførende for en 2-4 årig periode.Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i fagene dansk, regning/matematik og engelsk og være certificeret af Undervisningsministeriet.
Den tilsynsførende besøger skolen mindst 2 gange om året, og hvert besøg strækker sig over mindst to dage. I samråd med skolerådet og lærernes pædagogiske ledelse fastsættes hvilke grupper og/eller aktiviteter besøget skal omfatte.
Umiddelbart efter besøget afholder den tilsynsførende et orienterende møde med repræsentanter fra lærerne og/eller bestyrelsen med uddybende spørgsmål og kommentarer.

Den tilsynsførende udarbejder i slutningen af hvert skoleår en endelig tilsynserklæring, som tilgår skolerådet før offentliggørelse på intra og på skolens hjemmeside.

Skolens tilsynsførende er Marianne Spanggaard (certificeret tilsynsførende).