Skolens vedtægter


Vedtægter for den selvejende institution og friskole 
Trekronergade Freinetskole

 
Revideret af bestyrelsen efter skolens ordinære generalforsamling 26. marts 2008 og godkendt på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 19.juni 2008.
Godkendt i Undervisningsministeriet 16.januar 2009 og udgivet på skolens hjemmeside, første gang i februar 2009.

Skolens oprindelige vedtægter er godkendt i 1976.
Undervisningsministeriet udsendte i 2008 en række ændrede krav til vedtægterne, som herefter blev revideret.


§1 Hjemsted og formål

Stk. 1
Trekronergade Freinetskole er en selvejende uafhængig grundskole med hjemsted i Københavns kommune.
Skolens adresse er: Trekronergade 46, 2500 Valby. CVR nr: 86841916
 
Stk. 2
Skolens formål er at drive en fri grundskole, efter Celestin Freinets pædagogiske principper, at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt efter reglerne om friskoler og private grundskoler m.v. jvf. gældende lovgivning.

§2 Forældrekredsen

Stk. 1.
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jvf. gældende lovgivning.
Stk. 2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Forældrekredsen udpeger en eller flere tilsynsførende der varetager tilsynet. Se bilag 1.
 
Stk. 4.
Forældrekredsen har adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme.
 
Stk. 5.
Ved valg af de jf Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende §3 stk 2 to krævede forældrerepræsentanter i bestyrelsen og valg af tilsynsførende, kan der stemmes ved fuldmagt fra den person man deler forældremyndighed med.


§3 Skolens drift

Stk. 1
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra andre, jf. lov om friskoler, private grundskoler m.v.
Stk. 2.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 3.
Skolens midler tilkommer alene skolens skole- og undervisningsvirksomhed.
Et eventuelt overskud ved skolens drift, tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 4.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. Midlerne kan anbringes på en eller flere af følgende måder:
1. Som indestående pengeinstitut hjemmehørende i Danmark eller i et andet land indenfor EØS.
2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
4. I værdipapirer fra et EU/-EØS medlemsland, bortset fra aktier, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de i nr. 2.-3. nævnte aktiver.


 
§3a generalforsamling
 
Stk1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i København. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, og indkaldes ved skriftlig udsendelse af bestyrelsen med mindst fjorten dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Eventuelt.
 
Stk. 2.
På generalforsamlinger, hvor der tillige vælges tilsynsførende, suppleres dagsordenen med følgende punkter:
1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.
3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsførende.
 
Stk. 2a
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest d. 15. februar
Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer fra bestyrelsen eller en fjerdedel af forældrekredsen ønsker det, og indkaldes som en ordinær generalforsamling, dog med mindst én uges varsel. Dagsorden skal opgives.
Stk. 4.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvis blot én ønsker det sker afstemningen skriftlig; og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 8.
Generalforsamlingen beskrives i referat og alle beslutninger føres til protokols, som underskrives af dirigenten.
 
Stk. 5.
Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage på generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen der stemmer ved valg af tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
 
Stk. 6.
Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.
 
Stk. 7.
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan kun godkende vedtægtsændringer med 2/3 flertal. Generalforsamlingen godkender vedtægtsændringer med almindeligt stemmeflerhed. 


§4 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf alle skal vælges af og blandt forældrekredsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Mindst to medlemmer skal vælges efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.
 
Stk. 1a.
Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder, en repræsentant for de ansatte samt repræsentanter for elevrådet kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens leder eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.
 
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen. Disse skal også tilhøre forældrekredsen. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud.
 
Stk. 2a.
Bestyrelsesmedlemmer kan i en valgperiode kun afsættes af forældrekredsen på en ekstraordinær generalforsamling. På den afsættende generalforsamlings dagsorden skal der være et punkt om afsættelse af en eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelsen skal ske ved almindeligt stemmeflerhed.
 
Stk. 3.
Ansatte ved skolen, samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
 
Stk. 3a.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.
 
Stk 3b.
Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
 
Stk. 4.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR og have bopæl i Danmark.
 
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
 
Stk. 6.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jvf. gældende lovgivning.
 
Stk. 7.
For bestyrelsen, ledelsen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
 
Stk. 8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i §7 stk. 2 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
 
Stk. 9
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening el.lign., som har valgt eller udpeget den pågældende.

§5 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.
Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, men inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning, skal generalforsamlingen høres.
Stk. 3.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og fastansatte personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens ledelse, idet denne dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
 
Stk. 3a
Bestyrelsen træffer afgørelse om køb og salg og pantsætning af fast ejendom.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes årsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.
Stk. 6.
Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
 
Stk. 7.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet årsrapport sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
 
Stk. 8.
Bestyrelsen vælger skolens revisor.
 
Stk. 9.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
 
Stk. 10.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolens leder i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
 
 
Stk. 11
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger skolens eksterne tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.
 
Stk. 12
Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen jf. lovens §5, stk. 6 og ”bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler”, jf. vedtægtsbekendtgørelsens §4, stk. 12.
Herefter indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af funktionsperioden. 


§ 6 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om hvorledes indkaldelser til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten;
 
Stk. 3. 
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.
 
 
§ 6a Regnskab og revision
 
stk. 1
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler.
 
Stk. 3
Bestyrelsen har ansvaret for, at den udarbejdede årsrapport revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 
Stk. 4.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen vælger selv en revisor, jf. stk. 3.
 
Stk. 6.
Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. april – hvert år. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte underskrevne årsregnskab indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april – hvert år.


§7 Tegningsret

Stk. 1.
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres.
 
Stk. 2.
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner vedr. skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.§ 8 Nedlæggelse

Stk. 1.
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses. Dette sker ved at bestyrelsen træffer beslutning om dette med 4/5 flertal. Inden den endelige beslutning skal generalforsamlingen høres.
 
Stk. 2.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse samt umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor. Ligeledes skal undervisningsministeriet orienteres hvis skolens standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed indstilles.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen skal fungere videre indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 
 
Stk. 4.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
 
Stk. 5.
Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.


 
 
 
Disse vedtægter er godkendt i Undervisningsministeriet januar 2009.
Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. marts 2006.  
Bilag 1: 

Bestemmelser vedrørende tilsyn på Trekronergade Freinetskole :

A. Det påhviler den tilsynsførende at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal i øvrigt udøves efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom iht. lov om friskoler og private grundskoler.

B. Den eller de tilsynsførende vælges af forældrekredsen og kan højst vælges for fire år ad gangen.

C. Ved indkaldelse til generalforsamling skal bestyrelsens indstilling om hvem, der foreslås valgt, oplyses. Andre kandidater kan foreslås på generalforsamlingen.