Målsætning

Skolens formål er, jfr. vedtægterne for den selvejende institution og friskole Trekronergade Freinetskole, "...at drive en friskole efter Celestin Freinets pædagogiske principper...", samt efter reglerne om friskoler og private grundskoler m.v. jf. lovgivningen. 


Freinetskolens målsætning er :
At arbejdet skal være det bærende princip, den aktivitet alle færdigheder udspringer af. 
Barnet skal ved skolens hjælp udvikle sin personlighed på baggrund af et fornuftigt fællesskab, som det tjener, og som tjener det.

Skolens midler er :
En pædagogik, hvor barnet føler, at det lykkes, og hvor det under ansvar vælger og planlægger sit eget arbejde. 
En undervisning, der hviler på erfaringen, og som foregår via det famlende eksperiment. 

Skolen vil :
Inddrage det omgivende miljø i sit arbejde og organisere sit liv og arbejde sammen med børnene. Skolen har ikke i sinde på forhånd at ville definere, hvad det barn, den opdrager, skal blive til. 
Den forbereder det ikke til at tjene og til at fortsætte verden af i dag, men til at opbygge det samfund, som på bedste måde vil garantere dets udfoldelse. 
Skolen afslår at afpasse barnets sind til et hvilket som helst ufejlbarligt og forudfattet dogme. Skolen vil bestræbe sig på at gøre sine elever til bevidste og ansvarlige voksne, som kan bygge en verden, hvor krig, racisme og alle former for diskriminering og udbytning af mennesket er bandlyst. 

 

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er en revideret udgave af værdigrundlaget fra 1984 - udarbejdet af Freinetpædagoger. Dette værdigrundlag er kommet i stand i løbet af 2016-2017. Arbejdet med Trekronergade Freinetskoles værdier har været en proces dette skoleår, som har berørt Skoleråd, Lærerråd, forældrebestyrelsen, forældrekredsen og elever.

 

Arbejde som pædagogisk princip

”Arbejde” kan defineres som ”pædagogisk aktivitet”.

"Arbejde er forberedelse til tilværelsen, så barnet kan deltage i familiens, i undervisningens og i samfundets aktiviteter". (Celestin Freinet: Arbejde som pædagogisk princip. Side 50)

"Barnet skal kunne se formål med at udføre et stykke arbejde – det er ikke kun en pligt. Arbejdet skal drives af den naturlige tilfredsstillelse i vort behov for at skabe, frembringe, iværksætte og udvikle os og verden omkring os". (Celestin Freinet: Arbejde som pædagogisk princip. Side 51)

Arbejdsglæde, Medansvar og udvikling

Freinetpædagogik bygger på den grundtanke, at barnet har en naturlig interesse i at fordybe sig i arbejdet. Gennem arbejdet udvikles forståelse og kendskab til den virkelighed som barnet er en aktiv del af.

Glædesfyldt læring er en afvekslende skoledag med høj faglighed, hvor medansvar er med til at gøre udfordringer vedkommende, og hvor medbestemmelse i arbejdet med børnenes individuelle mål og udvikling skaber ejerskab og arbejdsglæde.

Skolen skal være et sted, hvor barnet kan eksperimentere og nysgerrigt erfare sig frem til ny viden – Freinet kalder det; Det famlende eksperiment. Det giver barnet vide muligheder for at udtrykke sig frit i bl.a. fortælling, film, tegning, musik, og bevægelse. Gennem eksperimentet trænes barnets mod til at undersøge og stille spørgsmål.

Demokrati og dannelse - Mig selv og fællesskabet

Freinetpædagogik bygger på den grundtanke, at barnet skal have reelt ansvar og respekt for fællesskabet.

Gennem fællesskabet udvikles troen på sig selv og evnen til ligeværdige og forpligtende samarbejder. Barnet er selv med til at forme fællesskabet, gennem demokratiske beslutningsprocesser.

Vi tilstræber en hverdag som vægter gensidig respekt mellem børn og voksne, hvor nærvær er væsentligt, og hvor vi passer på hinanden - barnet skal ses og føle sig hørt i hverdagen.

Vi anser samarbejdet mellem skole og hjem, som en forudsætning for barnets hele dannelse.

Vores mål er at danne demokratisk tænkende mennesker med empati for verden og samfundet, derfor arbejder vi med kritisk tænkning og evnen til at stille spørgsmål i forhold til den verden, vi er en del af.