Evaluering af musik (3.-9.kl. 2014-15)

Periode: August 2014 - juni 2015

I skoleåret 2014/2015 har alle elever i 3.-6. klasse deltaget i følgende to obligatoriske musikforløb:

Aktiv lytning

Vi har lyttet til Gnomen fra Modest Mussorgskys Udstillingsbilleder. I løbet af gentagne gennemlytninger, foretog vi en formdeling/strukturering af satsen. Vi analyserede de enkelte formdeles struktur og skrev det ned på grafisk partitur. Samtidig beskrev vi stemningen med billeder, farver, former, følelser mm.

Herefter deltes eleverne i mindre grupper, der hver fik tildelt et instrumentarium. Hvert lille ensemble lavede så med grundlag i analysen af Gnomen sin egen komposition. I slutningen af processen lyttede vi igen på Mussorgskys sats og talte om ligheder og forskelle mellem den og elevernes egne kompositioner. 

Eleverne på 5. og 6. klassetrin øvede sig desuden i at høre forskel på træ- og messingblæsere, og de fik forklaret den grundlæggende forskel på de tre forskellige mundstykker.

Læringsmål: Musikalsk og kompositorisk form, de enkelte elementer vs. helheden, forståelse for affektskabende elementer i musik, samarbejde omkring komposition, forståelse for hvad de hører når de lytter.

Kor

Med udgangspunkt i solfege arbejdede vi med simpel nodelæsning og bladsang. Solmisationens håndbevægelser fremmer en kropskinæstetisk forståelse af tonerne og hjælper det enkelte barn til at ramme rent, når det synger. Vi sang fortrinsvis tostemmige satser af popsange (f.eks. Love Me Do, Surfing USA, Twist and Shout). Vi startede hver time med en grundig opvarmning, hvor vi kom igennem hele stemmens register. Derefter beskæftigede vi os i tilfældig rækkefølge med: forskellige bladsangslege, øvelser i at følge andres do-re-mi-anvisninger, rundesang hvor man synger en tone ad gangen mm.

At blive en sikker sanger kræver megen gentagelse. Derfor brugte vi det meste af tiden på at øve os på sangene.

Læringsmål: Kropslig fornemmelse af det man synger, oplevelsen af at være en lille del af en helhed, at få en bedre/anden fornemmelse af sin stemme, få øvet sig i at ramme tonerne, forståelse for nodesystemets skalaer, at turde at gøre sig umage med at synge.

Følgende værksteder blev udbudt:

Sangskrivning (udbudt til 3.-6. klasse)

Dette værksted har været meget frit med stor mulighed for at gribe opgaven forskelligt an for den enkelte elev. Der er fortrinsvis blevet arbejdet på iPads med app’en Garageband. Her har eleven uden de store instrumentale færdigheder mulighed for at sætte akkorder sammen og indspille sangstemme samt arrangere resten af sit orkester.

Vi har fortrinsvis arbejdet med sange med to formdele (vers og omkvæd), men en del har grebet kompositionen anderledes an. Der er blevet skrevet instrumentale ting med en form, der vokser (a al Ravels Bolero) og lounge/chill-out med elektroniske instrumenter.

Mht. teksterne har vi arbejdet med en tredelt brainstormproces: 

- Brainstorm over emner - hvor vi finder noget at skrive om. 

- Brainstorm over ord vi associerer med emnet. 

- Brainstorm over ord der rimer på disse ord. 

Ud fra alle de ord stykker vi så en historie sammen. Herefter skal den "bare" skrives ned på rim.

Læringsmål: At udvikle sin evne til kreativ skaben, at turde udtrykke sig, at forstå musikalsk form og arrangement, forståelse for en teksts rim og metrik

Sammenspil - opdelt i forskellige aldersgrupper (udbudt til 3.-9. klasse)

Grundlæggende har vi på disse værksteder arbejdet på en og samme måde. Vi har valgt populære numre ud fra elevernes egne ønsker. Dette er sket dels for at stimulere elevernes engagement, dels fordi at de således har en velkendt reference at sammenligne deres egen version af nummeret med. De fleste værksteder er endt med, at vi har spillet nummeret for elevernes kammerater. Nogle numre spillede vi igen til skolens sommerafslutning. 7., 8. og 9. klasse spillede en halv times koncert til Lilleskolernes musik- og teaterfestival.

Læringsmål: Forstå forskellen på genrer, introducere den uøvede elev for forskellige instrumenter, give den øvede elev sammenspilsmuligheder og mulighed for videreudvikling, opleve sin egen rolle i forhold til hele bandets, performe foran et publikum.