Engelsk

lilleskole privatskole friskole Valby Freinet engelsk

Engelsk 3.-9. klasse

Generelt om engelskundervisning 

Vi underviser i engelsk fra 3. til 9. klassetrin. I 3. klasse har vi 3,3 lektioner om ugen, dvs. børnene får lige så mange engelsktimer som i folkeskolen, de er bare koncentreret fra 3. klasse.

Vi arbejder med de tre kompetenceområder:

  • mundtlig kommunikation
  • skriftlige kommunikation
  • kultur og samfund

Slutmålene er, at vores elever

  • kan bruge engelsk som kommunikationsmiddel i et internationalt og globaliseret samfund, mundtligt og skriftligt
  • kan bruge engelsk til at tilegne sig viden ved at lytte og læse.
  • har tilegnet sig viden om engelsktalende landes kulturer og samfund, herunder normer for adfærd og værdier.

Det vigtigste ved fremmedsprogsundervisningen er, at eleverne er trygge og har mod på at famle sig frem og lave fejl på vejen til at mestre sproget.

I undervisningen tilstræber vi, at eleverne er aktive og taler mest muligt, bl.a. med teknikker fra Cooperative Learning (http://cooperativelearning.dk/about-cooperative-learning), da det er den mest effektive måde at tilegne sig et fremmedsprog på, og der samtidig er en social gevinst, når alle har udvekslinger med hinanden på kryds og tværs. Denne positive interaktion skaber læringsglæde og motivation, idet eleverne er gensidigt afhængige af hinandens aktive deltagelse.

Engelsklærerne taler primært engelsk i undervisningen og lader eleverne oversætte for hinanden efter behov.

Derudover anvender vi en bred vifte af arbejdsmåder: musik og sang, bevægelse, dramatisering, elevoplæg, projektarbejde og udlandsrejser.

Vi underviser som udgangspunkt på trinene, men viser teater for hinanden og laver små undervisningsforløb, hvor elever underviser yngre elever.

Vi foretager en løbende evaluering af den enkelte elevs niveau og udvikling gennem personlige elevsamtaler og skriftlig feedback. Desuden afholder vi årligt fastlagte konsultationer med elev og forældre og har samtaler og møder efter behov. Dette for at sikre, at den enkelte elev lærer mest muligt.

Engelsklærerne på skolen underviser i 3 teams: 3. og 4. klasse, 5. og 6. klasse samt 7.-9. klasse. Eleverne har således tre engelsklærere i løbet af deres skoletid, som hver især er specialiseret på hhv. begynderniveau, mellemniveau og slutniveau.

Da vi på skolen i øvrigt har aldersintegrerede grupper, fungerer engelsklæreren og engelskundervisningen i grundskolen også som fundament for klassefællesskabet på årgangene. De timeløse fag er således også indeholdt i engelskundervisning.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

I det følgende fortæller vi, hvordan vi arbejder med faget på de forskellige trin:

 

Engelsk i 3. og 4. klasse: Læring gennem leg og interaktion

Fokus på udtale: hvordan ser munden ud, tungens placering osv. Lyt og gentag. F.eks. forskellen på v og w som forlyd, th som forlyd.

Eksempler på forskellen på amerikansk og britisk engelsk: udtale (potatoe, tomatoe) og ords betydning (sick vs. ill). Lytteøvelser med forskellige native speakers.

Lytte til instruktioner på engelsk: dagens program, hvad skal vi nu?

Sanglege med bevægelser til at understøtte og huske ordene, ordlege, gættelege, f.eks.: “What is in the box”, “I’m thinking of someone wearing…”, gæt og grimasser.

Strukturer fra Cooperative learning: samtaler og interviews parvis, i små grupper samt på kryds og tværs i hele klassen.

Små udfyldningsopgaver samt korte tekster om nære emner: mig selv, min familie, mit kæledyr, jeg kan lide/jeg kan ikke lide.

Viden om og træning af enkle grammatiske regler: ental/flertal, nutid/datid, a/an.

Viden om traditioner omkring højtider og mærkedage i forskellige engelsktalende lande: Halloween, Christmas, New Year’s, Easter, Valentines Day.

I slutningen af 4. klasse

Lille projekt om et engelsktalende land: kort over landet, fakta om hovedstad, befolkningstal, sprog, møntfod, flaget og dets historie, styreform, nationalsang, nationalsport, dyreliv, klima, naturen, turistattraktioner, tøj, madkultur.

Børnene arbejder i grupper, finder eksempler og laver en lille fremlæggelse ved hjælp af digitale læremidler.

 

5. og 6. klasse: Øget skriftlighed og kommunikationskompetence

I løbet af 5. og 6. klasse arbejder vi med en større nuancering af sproget, både mundtligt og skriftligt.

Fremstilling af mindre skriftlige produkter: f.eks. boganmeldelser, rejsebeskrivelser, tekstresuméer.

Læsning af længere klassiske tekster af engelsksprogede forfattere: f.eks. Dickens, Twain.

Selvstændige, korte, mundtlige fremlæggelser af selvvalgt emne ved brug af digitale læringsressourcer foran klassen.

Viden og træning af grammatiske regler vedr. sætningskonstruktioner i samtale og på skrift (spørgeord, forholdsord, bindeord, nu-/datidsbøjninger, stedord, høflighedsfraser, indledende og afsluttende respons).

Træning af faglig læsning i grupper bl.a. vha. Cooperative Learning strukturer.

Dramatisk fremstilling for 3.-4. klasse og forældre med brug af digitale hjælpemidler.

Træning i brug af digitale læringsmidler: Google Apps for Education, delings-og samarbejdsværktøjer, online opslagsværk, notatteknik til lyd- og videomateriale.

Vi bearbejder aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og hændelser, f.eks. med udgangspunkt i kunstneres fremstillinger. F.eks. M.I.A.’s sang og video om flygtningestrømmen.

Vi arbejder med temaer, som berører eleverne personligt og socialt, f.eks. sociale medier, hjemve og venner/kærester.

 

Undervisningsforløbet i 7.-9.klasse

I 7.klasse ligger fokus på mundtlighed og på at få opbygget elevernes selvtillid i forhold til at skulle begå sig på et fremmedsprog. Hertil benyttes bl.a. cooperative learning strukturer, rollespil, små foredrag og fremlæggelser. Det grammatiske arbejde fortsætter med differentierede øvelser, og skriftligt engelsk benyttes til tekster og emner, ligesom IT, aviser og andre informationskilder anvendes.

I 8.klasse øges fokus på grammatikken og korrekt sprogbrug. Eleverne laver flere mindre skriftlige afleveringer, med diverse temaer og fri tekst. Niveauet hæves i 8.klasse både ift. det mundtlige og det skriftlige. Sprogrejsen inddrages som en vigtig del af undervisningen i 8. klasse, og præsenterer muligheder for at anvende sproget i reelle sammenhænge. Der afholdes terminsprøver i engelsk i andet halvår, der fungerer som en midtvejsevaluering. Dette giver god mulighed for efterfølgende at støtte den enkelte elevs videre sproglige udvikling.

I 9.klasse arbejdes der videre med elevernes sproglige udvikling, men der arbejdes også målrettet hen mod afgangsprøven i engelsk. I starten af året udvælges 4-5 temaer som udgør pensum for prøven. Under arbejdet med temaerne udvikles elevernes kompetencer gennem brug af diverse tekster og medier på engelsk der styrker den kulturelle forståelse. Det afsluttende arbejde i 9.klasse består af vejledning til skrivning af synopser og efterfølgende godkendelse.   

Sprogrejse

I 8.klasse tager eleverne på en sprogrejse med fokus på enten engelsk eller tysk. Rejsemålet vælges ud fra en demokratisk proces, og eleverne skriver selv en rejseansøgning, der skal godkendes af skolens rejseudvalg. I rejseansøgningen beskriver eleverne rejsens formål, aktiviteter på rejsen samt forventet læringsudbytte. I perioden op til rejsen arbejder eleverne målrettet med værtslandets historiske og kulturelle forhold, og får trænet deres mundtlighed i de kultur- og sprogmøder der opstår på rejsen. Eleverne dokumenterer løbende rejsen på en dertil oprettet hjemmeside, hvor forældre og resten af skolen kan kigge med.

Sprogdage

I løbet af de tre år i overbygningen afholdes der sprogdage med engelsk i fokus. Disse dage inddrager hele overbygningen, og der arbejdes i grupper på tværs af klassetrin. Eleverne arbejder projektorienteret og dagene afsluttes med aflevering og præsentation af deres arbejde. Projektformen varierer og kan indeholde produktion af forskellige medietyper såsom video, avis, hjemmesider mm. Sprogdagene giver os mulighed for at arbejde intensivt med det engelske sprog.

 

Del- og slutmål 

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.