Digital pædagogik og strategi

I 2017 nedsatte en gruppe forældre et udvalg, Digitaludvalget, som sammen undersøgte en bred vifte af de udfordringer og muligheder, vi står med i dag - som skole, familier og enkeltpersoner. 

På baggrund heraf har vi i 2018/19 udarbejdet en overordnet digital strategi og pædagogik. 
Konkrete regler og undervisningsindhold vil blive revideret løbende og kan ses på skolens intranet.

 

skole medier digital pædagogik lilleskole alternativ bedste københavn

Undervisning med medier


Undervisning og skole med medier - medier som understøttende for undervisningen og skolens virke


På Trekronergade Freinetskole ønsker vi:

 • En reflekteret indkøbsstrategi, der tager forbehold for, at medier skal være understøttende for den allerede eksisterende undervisningsplan.
 • At forholde os kritisk i forhold til udbytte og langtidsperspektiv ved indkøb. Medierne skal have lang levetid og tale sammen med det vi har i forvejen - ligge i forlængelse af og være kompatibelt med det allerede indkøbte, herunder også læringsplatforme og andet digitalt undervisningsmateriale.
 • Kun at inddrage medier, når det giver mening i forhold til indhold og udtryk, og ikke lade mediet bringe tom motivation til undervisning.  At bruge medierne på tværs af fagområde og undervisningssammenhænge.
 • At undgå at være så afhængige af medier, at vi ikke kan gennemføre undervisning uden. PLAN B og alsidighed.
 • At skolen kan stille devices til rådighed, der svarer til behovet i undervisningen - både i forhold til kvantitet og kvalitet.
 • At have en digital infrastruktur og netopkobling, der matcher behovet.
 • At det pædagogiske personale skal være fortrolige med de fornødne platforme og værktøjer, og være eksemplarisk i brugen af dem. Forudsætning for dette er, at personalet får stillet redskaber til rådighed, og er klædt på til at bruge dem, for at muliggøre en inspirerende og kvalificeret undervisning i, med og om medier.

 

 

 

skole medier digital pædagogik lilleskole alternativ bedste københavn

Undervisning om medier


Undervisning i brugen af medier - teknisk kunnen og digitale færdigheder


På Trekronergade Freinetskole ønsker vi:

 • At skabe forudsætninger for at barnet opnår færdigheder til at kunne bruge digitale teknologier som et skabende og understøttende redskab i arbejdet.
 • At bedrive undervisning, der eksplicit fokuserer på terminologien i tilknytning til medier.
 • At anerkende medier som medspiller i kreative og æstetiske læreprocesser, og derfor også have tiltro til elevernes evne til at skabe via. medier, og have modet til at sætte undervisning med digitale medier løs.
 • At skabe en tværfaglig forståelse af æstetikken i de kreative fag som inkluderer medieperspektivetet, så det ikke står i kontrast til klassiske kreative og formgivende fag.
 • At klæde børnene på som kompetente og kritisk mediebrugere med større forståelse for medierne.
 • At eleverne møder undervisning i teknologiforståelse, der eksempelvis omfatter basal kodning, internettets opbygning, samt forståelse for algoritmers indflydelse på det præsenterede og cookies rolle som digitale fodspor.
 • Undervisning om mediers rolle for den enkelte og mediers påvirkning af kultur og samfund

På Trekronergade Freinetskole ønsker vi:

 • At eleverne kommer igennem forskellige forløb på årgange, hvor de reflekterer over problemstillinger i tilknytning til medier, der modsvarer elevernes udviklingstrin.
 • At eleverne skal opnå kommunikative færdigheder i forhold til deres færden på nettet gennem personlige medier både i og uden for skolen.
 • At eleverne opnår forståelse for rettigheder og privatliv online, samt problematikker relateret til deling af indhold på nettet.
 • At eleverne forstår de særlige forhold ved at have en onlineidentitet, og at eleverne opnår forståelse for etiske og moralske dilemmaer og faldgruber i deres ageren på nettet. Herunder konfliktløsning og sammenhængen mellem online fællesskaber og socialt liv offline.
 • At eleverne opnår redskaber til at navigere på nettet og er bevidste om handlemuligheder, når de møder stødende indhold på nettet.
 • At undervisningen i de gængse fagrækker dækker mediefaglige indholdsområder, men suppleres med deciderede medieforløb, således at undervisningen samlet dækker indholdsområder i:
 • Mediekultur - kildekritik, fake news, medieinstitutioners rolle og politisering.
 • Mediegenre - diversiteten i medieudbuddet og -platforme, samt analyse af deres indhold, anvendelse, udtryk og opbygning.
 • Mediehistorie - teknologisk udvikling med forståelse for store nedslag i historien, remediering af gamle medier i nye klæder og mediekonvergens.
skole medier digital pædagogik lilleskole alternativ bedste københavn

Fokusområder


Arbejde med digitale indholdsområder på årgange


1.-2. klasse

Undervisningen fører hen mod, at eleverne bliver fortrolige med at arbejde og skrive på computer, så eleverne kan anvende dem til skolebrug. Eleverne skal igennem et skrivekursus, samt lære at logge ind med deres google-bruger, bruge google.docs og google.slides, samt anvende medier understøttende og efter formålet.

3.-4. klasse

Eleverne møder forløb omhandlende digital identitet og introduceres til dilemmaer ved at begå sig i et digitalt univers, herunder digitale profiler og det særlige forhold og konsekvenser ved kommunikation gennem medier. De forholder sig håndtering af  smartphonebrug og stødende indhold på nettet.

5.-6. klasse

Har fokus på digitale fodspor og fortsat bevidsthed om konsekvenser af færden og kommunikation på nettet. De arbejder med den gode stil på nettet og hvad der udgør gode fællesskaber, samt konflikthåndtering i relation til medieret kommunikation, herunder særligt inklusion og eksklusion på sociale medier.

7.-9. klasse

Har fokus på digital kommunikation. At vælge kanaler, der passer til formålet og  bevidsthed om forskellige kommunikative muligheder. Viden om digitale medier, mediehistorie og samfund. Udvidet kendskab til digitale arbejdsformer til skolebrug som google.sheets, diverse udvidelser og værktøjer i relation til enkelte fag og kreative udtryk. Retter et kritisk blik mod onlineidentitet og privatliv i tilknytning til teenagelivet, samt balancen mellem online og offline persona - den private og offentlige indentitetsskabelse.