Dansk

Dansk 7.-9. klasse

Generelt om faget

Teksten er under redigering. 

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Teksten er under redigering.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

Slutmålene er identiske med Fælles Mål. Delmålene i dansk er derimod en afspejling af vores skoles praksis med hhv. grundskolegrupperne (1.-6. kl.) og overbygningen (7.-9. kl.). Delmålene kan overordnet set sammenlignes med folkeskolens trinmål. 

Her følger de kundskaber og færdigheder, som vi arbejder hen imod i overbygningen (delmålene efter 9. klasse): 

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen, i samarbejde, samtale og diskussion :

 • at give og modtage kritik konstruktivt
 • at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form -
 • at bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen 
 • bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor 
 • at lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling og i denne forbindelse vise forståelse for forskellige måder at formulere sig på.
 • at lytte til norsk og svensk med forståelse.

Det skrevne sprog - læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse
 • at bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie
 • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
 • forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier
 • opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler
 • udpege fokusområder i en given tekst, hvilke er relevante i forhold til egne styrkeområder
 • læse og formidle egne og andre elevers tekster til en større gruppe.
 • forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål
 • læse norske og svenske tekster med forståelse.

 Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • skelne cybersprog fra almindelig dansk sprogbrug.
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
 • anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster
 • anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen
 • skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger
 • bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe
 • fastholde det væsentlige i det, de læser, hører og ser.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning
 • have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • vise gensidig sproglig tolerance
 • vise åbenhed overfor andre kulturers sproglige etikette
 • opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg*
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik
 • anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen
 • fastholde fokus på kommunikation og samtale uden elektroniske hjælpemidler.
 • søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.