Dansk

Dansk 1.-6. klasse

Generelt om faget

Teksten er under redigering.

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Elevernes individuelle arbejde

I grundskolen har eleven i vid udstrækning mulighed for, sammen med sin lærer, selv at tilrettelægge sit arbejde med faget og arbejde i sit eget tempo. Der er ikke et bestemt ugentlig timetal til rådighed, og eleven har således mulighed for at intensivere sit arbejde i perioder afhængigt af interesse og evner. Set over en kortere tidshorisont skal de øvrige fag dog vægtes ift. deres betydning. Forskellige medier og billeder samt brugen af it er en naturlig del af elevernes arbejde.

Logbog og portfolie er en væsentlig del af evalueringen af elevernes arbejde.

En særlig del af Freinetpædagogikken er arbejdet med barnets eget skriftlige udtryk, "Den frie tekst". Fri tekst er børnenes egne historier som de - alt efter evne – tegner/illustrerer, skriver og læser højt for resten af gruppen. Den frie tekst er en af hjørnestenene i arbejdet med dansk - stavning, skrivning, læsning, grammatik og i det hele taget brug af sproget.

Målet med den frie tekst er, at børnene får mulighed for at arbejde konkret ud fra deres egen erfaringsverden, at de eksperimenterer og famler sig frem til en selvstændig skriftlig udtryksform, hvor det kommunikative spiller en fremtrædende rolle. De frie tekster læses op og publiceres til skolens elever. Tilhører og læser inspireres og udfordres, og læse- og skrivelysten fremmes herved. Herved dannes et grundlag for - og en lyst til - at beskæftige sig med det mere formaliserede skriftlige udtryk, som undervisningen de sidste år i grundskolen og, i særdeleshed, overbygningen fordrer. 

Udgangspunktet for teksterne er frit. Teksterne skrives og bliver til udfra elevernes egne oplevelser og fantasier - det indholdsmæssige er således elevens valg. Lærernes funktion under denne proces er primært støttende og vejledende. I forhold til det formmæssige, implementeres grammatik, stavning, tegnsætning m.v. individuelt og gruppevis. På indholdssiden arbejdes med komposition og genrebevisthed.

Eksempel
Hver grundskolegruppe udgiver hvert år "Kongeørnen", der er et udvalg af børnenes frie tekster. Denne læses højt i gruppen og publiceres til skolens øvrige elever. Eleverne ser frem til Kongeørnen, og den læses ivrigt af både overbygnings- og grundskoleelever.
Løbende bliver også andre af elevernes tekster læst højt i grupperne, hvorefter de kommenteres og diskuteres eleverne imellem.

I Vandgruppen (7.-9.kl.) skriver eleverne frie tekster og bundne opgaver og udvælger de bedste historier til "Luxuskongeørnen". 

 

Det fælles arbejde - fagkurser 

I grundskolen er der i årets løb indlagt forskellige fagkurser i faget dansk på de forskellige klassetrin, dels for at supplere elevernes individuelle arbejde, dels for at sikre at der arbejdes med de mere formelle danskfærdigheder. Der benyttes relevante lærebøger, samt øvrige materialer udarbejdet af læreren.
Eleverne på 1. og 2. klassetrin testes to gange om året (SL1 og SL2).
Analyse og brugen af medier og billeder samt it er en naturlig del af undervisningen.

Eksempler på fagkurser:

 • bogstaver - skrift og skrivning
 • læsetræning, fælles-individuel
 • indholdslæsning
 • litteraturlæsning
 • genrelæsning
 • faglig læsning
 • boganmeldelser
 • grammatik
 • retstavning/diktater

 

Del- og slutmål 

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

Slutmålene er identiske med Fælles Mål. Delmålene i dansk er derimod en afspejling af vores skoles praksis med hhv. grundskolegrupperne (1.-6. kl.) og overbygningen (7.-9. kl.). Delmålene kan overordnet set sammenlignes med folkeskolens trinmål. 

Her følger de kundskaber og færdigheder, som vi arbejder hen imod i grundskole-forløbet (delmålene efter 6. klasse): 

Det talte sprog

 • bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som ex. referat, kommentar, debat, oplæsning, interview mm.
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer i sammenhængende mundtlig form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikation, bl.a. stikord og plancher
 • lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål
 • fungere som mødeleder

Det skrevne sprog – læse

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst v.hj.a. understregning, referat og resumé
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

Det skrevne sprog – skrive

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i kronologisk form
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst
 • bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster
 • bruge regler for sammensætninger
 • bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på pc
 • bruge nyt afsnit, punktum, komma, spørgsmålstegn samt citationstegn i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster passende til tekstens kommunikation
 • skrive en letlæselig håndskrift med passende hastighed
 • skrive på pc med hensigtsmæssig skriveteknik
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
 • bruge skrivning som hjælpemiddel til ex. logbog, hurtigskrivning og notater

Sprog, litteratur og kommunikation

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, argumentation, underholdning, formidling af viden samt manipulation, kende til sprogets poetiske funktion
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • vise indsigt i i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende betydningen af sproglige virkemidler
 • skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtyrksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold,  fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskellige produktioner samt i dramatisk form
 • - søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne