Antimobningsstrategi og trivsel

Fra oktober 2017 skal alle landets skoler offentliggøre deres antimobningsstrategi.
Vi arbejder på Trekronergade Freinetskole med børnenes trivsel fra skolestart til afgangsprøve - ikke udelukkende for at forhindre mobning, men for at det enkelte barn og fællesskabet kan trives og udvikles positivt.

Vi vil her beskrive kort, hvordan vi arbejder med barnets og fællesskabets trivsel og forsøger at modvirke mobning.

Hvordan arbejder vi med trivsel?

Fælles for alle skolens trin er fokus på fællesskab og kontakt – samvær, øjenkontakt, deltagelse, sprog, non-verbal kommunikation m.m.
Hvordan taler vi sammen, og hvordan opfører vi os?
Hvordan reagerer vi på hinanden? Hvilke regler er hensigtsmæssige?
Børn og voksne reflekterer sammen og sætter ord på, i større og mindre fællesskaber.
Skolen, SFO´en ”Hygge” og forældrene arbejder tæt sammen om at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel.

Oplevelser og erfaring giver børnene en fælles historie og grobund for øget fællesskabsfølelse, fx på

Årlige lejrture og rejser
Fællesmøder og morgensang
Fester og arrangementer som sommerfest, julefest og klassefester
Juleværksteder og nissevenner i december
Skovtur, idrætsdag, elevrådets dag o.a. særlige oplevelsesdage, hvor eleverne mødes på tværs
Fælles emneuger og forestillinger
Værksteder o.a. undervisning og arbejde på tværs af grupper, køn og alderstrin

 

I børnehaveklassen:

Hele det første skoleår er centreret om at få dannet et trygt fællesskab, som inkluderer alle børn.
Børnene lærer at udtrykke egne følelser og behov, at aflæse andre, at hjælpe med at løse konflikter, drage omsorg for hinanden og indgå i et forpligtende fællesskab.
Børnene lærer fra skolestarten at afholde morgenmøde, hvor de på skift er ordstyrere og arbejder med en god mødekultur med rummelighed og plads til forskellighed.
Vi arbejder konkret med forumteater og Trin for Trin, at være klar over egne grænser og turde gribe ind i tilfælde af drillerier og mobning.

I slutningen af børnehaveklassen, når børnene ved hvilken grundskolegruppe de skal gå i, tildeles de 2-4 ”hjælpere” (store venner) fra deres kommende gruppe.
Integrationen til grundskolen sker gradvist i løbet af foråret, hvor de yngste deltager på nogle værksteder, ture og aktiviteter i deres kommende gruppe.

Hjælperne tager sig særligt af deres nye klassekammerater og følger barnet gennem de første år i grundskolen – både socialt og fagligt.
 

I grundskolen 1.-6.kl.:

I grundskolegrupperne fungerer de større børn som kulturbærere og med-lærere. De større børn er ordstyrere ved møderne, hjælper med at skrive skema, med matematik og læsning og viderefører uskrevne regler, traditioner m.m. til de yngre – her er i høj grad tale om en form for mesterlære.
Børnene danner ofte tætte relationer på tværs af alder og køn i vores familielignende struktur – her spiller fælles oplevelser som traditioner, fester, årlige lejrture m.m. også en stor rolle.

De bliver i mange arbejdssituationer sat sammen i grupper på tværs af køn og alder og lærer derved at samarbejde og respektere hinanden – det kan handle om fagligt arbejde som læsemakkere og opgaveløsning eller samarbejdsopgaver som ansvarsområder og madlavning.

Grupperne starter og slutter dagen sammen – her er børnene ordstyrere, deler frugt ud, krydser protokollen af, fortæller stort og småt fra hverdagen og deler oplevelser med hinanden. Alle bliver set og hørt.

I 4. klasse arbejder vi specifikt med et trivselsforløb for hele årgangen, men i nogle timer også kønsopdelt. De halvstore børn lærer mere om fx konfliktløsning og digital adfærd. ”Trivselspiloterne” fra 4.klasse tilrettelægger herefter et forløb for de yngste årgange med forumteater og fælles lege, hvorigennem de videregiver deres erfaringer.

Flere gange årligt taler børn og voksne sammen om trivsel ved skole-hjem samtaler, gruppesamtaler, forældremøder m.m.

 

I overbygningen

Her fortsætter de arbejds- og samværsformer, som er blevet etableret i de første 7 skoleår.

Få uger efter skoleårets start tager overbygningen afsted på en fælles friluftstur, hvor de ældste elever byder den nye 7.klasse velkommen – en tur, som i høj grad etablerer fællesskabet mellem de unge.

Hvert forår tager klasserne afsted på tur – ofte indenrigs eller til nabolandene i 7.-8.kl. og så en afsluttende længere udlandsrejse i 9.kl. Eleverne er selv med til at planlægge turenes destination og indhold, ligesom de selv tjener penge i løbet af skoleåret til rejsen.

De ældste elever inddeles i fokusgrupper på tværs af klassetrin, som i samarbejde med en lærer mødes flere gange årligt. Her forholder de sig i et mindre og trygt forum til trivsel, regler, omgangsformer mm.
Den enkelte lærer er kontaktlærer for ”sine” fokusbørn og har særligt øje for deres trivsel.

Hver årgang har også ”gruppetid”, hvor klassen især dyrker fællesskabet på deres egen årgang.

 

Hvad gør vi, hvis vi oplever mobning og mistrivsel?

Det sker, at en elev mobbes, føler sig udenfor eller mistrives. Det sker også, at elever udviser grænseoverskridende adfærd overfor hinanden, voksne eller skader sig selv.

I de tilfælde følger vi denne handleplan:
 

 • Opklarende samtale med de kolleger, som har med barnet/børnene at gøre:
  Hvad er jeres oplevelse?

   
 • De relevante parter høres – barnet/børnene, forældre m.fl.
   
 • Sammen aftaler vi en handleplan så konkret som muligt – hvilken adfærd skal ændres og hvordan?
   
 • Aftale et opfølgende møde med de relevante parter
   
 • Evt. indhente konsulentbistand udefra – psykolog, socialforvaltning, sundhedsplejerske o.lign.
   
 • Evt. indsats for hele den pågældende børnegruppe – hvad er deres rolle?
  Hvordan kan vi styrke gruppen som helhed og fællesskabet?
  Hvem kan hjælpe og støtte et evt. mobbeoffer eller hjælpe mobberen til at ændre adfærd?

   
 • Orientering til børne-/forældregruppen og resten af personalet